Vedtægter for Utamaduni Kulturforening

§ 1

Foreningens navn er Utamaduni kulturforening.
Foreningens hjemsted er den siddende formands adresse.

§ 2

Foreningens formål er dels gennem afholdelse af kulturtræfprojekter, heriblandt en årlig danse-kultur-lejr, og lignende aktiviteter, at støtte kulturudveksling med samarbejdsgrupper i Tanzania. Altså kulturudveksling mellem Danmark og Tanzania, samt formidling af denne. Herudover kan samarbejde om andre afrikanske kulturformer sagtens forekomme.

§ 3

Adgang til medlemskab i foreningen har alle som deltager i den årlige danse-kultur-lejr, og alle der i øvrigt sympatiserer med foreningens mål og virke. Aktivt medlem af foreningen er man i det år, hvor man er med i planlægningen og afviklingen af lejren. Kredsen af aktive medlemmer er selvsupplerende. Lejrdeltagere og tidligere aktive betragtes som passive medlemmer, og har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

§ 4

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i foråret, dog senest inden udgangen af april måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel, og meddeles pr brev-post eller elektronisk post til hvert aktivt medlem. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før mødet finder sted. Indkomne forslag modtages med glæde. Passive medlemmer er efter aftale med bestyrelsen, velkomne som observatører på generalforsamlingen.

§ 5

Dagsordenen for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent.
  • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
  • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  • Valg af bestyrelse og suppleanter.
  • Valg af revisor.
  • Forslag fra medlemmerne.
  • Eventuelt.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af de aktive medlemmer forlanger det. En sådan generalforsamling, skal varsles som den ordinære generalforsamling.

§ 7

Generalforsamlingen tager sine beslutninger med 2/3 flertal. Dirigenten afgør hvorledes afstemningen skal foregå.

§ 8

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 3 personer sættes på valg i ulige år, 4 personer i lige år. (se den nuværende bestyrelse) Genvalg kan finde sted. Udover de 7 medlemmer vælges 3-5 suppleanter. Disse er velkomne ved bestyrelsesmøderne, og dersom et medlem er fraværende, træder en suppleant ind og har stemmeret ved det pågældende møde. I vigtige spørgsmål kan bestyrelsen tage kontakt (evt. telefonisk) til det fraværende medlem. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand/sekretær, og en kasserer. Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved alm. flertal.

§ 9

Foreningen tegnes af formanden eller 2 andre medlemmer af bestyrelsen.

Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12.

Foreningens midler er det overskud, der skabes ved foreningens aktiviteter. Midlerne varetages af foreningens aktive medlemmer (medlemsmøde), og af et kulturudvalg (Utamaduni gruppen) til kulturelle formål, som f.eks. invitation af gæstelærere, eller andre kulturelle og mellemfolkelige projekter, samt til støtte for udbredelsen af afrikansk kultur i Danmark.

§ 10

Foreningen kan opløses, og vedtægterne ændres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de aktive medlemmer er tilstede. Er antallet ikke tilstede, kan beslutninger træffes på en ny generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel, senest 3 måneder efter den første, uanset det mødende antal. Forslag om opløsning eller vedtægtsændringer skal varsles sammen med indkaldelse til mødet.

Hvis foreningen ved opløsning ejer formue (penge, fast ejendom, materialer, samt løsøre) efter at alle forpligtelser er afviklet, vil den være at overdrage til en anden forening eller institution med beslægtet formål.

I tilfælde af “skilsmisse” (hvis både Utamaduni dansegruppen og Utamaduni kulturforeningen ønsker at køre videre, men hver for sig), skal boet deles ligeligt.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 13/6-1991.
med diverse ændringer på generalforsamlingen den 30/3-1996, 1/4-2000 og senest 31/3-2012.

Comments are closed.