About Utamaduni


 

Det hele startede i 1973, da 32 tanzanianske bønder, fra Sukumastammen i det nordøstlige Tanzania, besøgte Moesgård Museum. De var inviteret af lektor Skott og U-landsfonden af 1962 til at demonstrere traditionelle danse og håndværk. Besøget gjorde så stort et indtryk på nogle musikere og teaterfolk fra Djursland, at de i 1977 tog til Sukumaland. Her deltog flere af de mennesker, der stadig er aktive i Utamaduni Kulturforening. Danskerne blev fascinerede af sukumaernes måde at tromme og danse på, og nogle af dem gik i lære. Ved gentagne besøg hos hinanden opstod indbyrdes forståelse, venskab og respekt. Det er Utamaduni Kulturforenings menneskelige baggrund. 
Men der var også et mere praktisk udadvendt engagement.
 Danskerne begyndte nemlig under navnet Utamadunigruppen (senere Utamaduni Dance Troupe) at turnere i hele Danmark med sange, danse, trommespil, fortælling, håndværk, hyttebygning m.m., og blev et farverigt indslag i mange U-lands sammenhænge på skoler, højskoler og lignende. Interessen spredte sig, dansegrupper opstod, og alle disse folk havde lyst til at samles. Det gjorde de på en forlænget weekend i 1983 – på den allerførste danselejr – der samlede ca. 70 deltagere.
 Den fandt sted på Keramikgården i Ramten Skov, hvor Utamadunilejren har været lige siden. Lejren voksede, og praktisk hjælp blev nødvendig.
 En større flok af lokale kollektivister trådte til med hjælp om de praktiske ting på lejren. Således gik det til, at den nuværende Utamaduni Kulturforening opstod.
 Lejren er vokset fra små 70 til godt 700 mennesker, og hvert år har vi haft gæstelærere fra Sukumaland.  Udover lejrene har foreningen i de senere år beskæftiget sig med bistandsprojekter som f.eks. renovering og opstilling af majsmøller i både Sukumaland og hos Masai’erne i Ngorongoro-området.

Siden det første møde med sukumadansegruppen WanaCecilia i 1973 er der opstået et stærkt venskabsbånd med gruppens hjemsted Bujora Cultural Centre. Stedet rummer museum, håndværkerskole, klinik og meget andet, og mange danskere har været gæster der. De lokale dansegrupper har været til stor inspiration, og samarbejdet med dem har ført nye sukumadanse- og musik til Danmark.

De kulturinteresserede danskeres årelange venskab med sukumaerne har bragt mange historier og oplevelser med sig, og Utamaduni Archive har som ét formål at afdække disse. Derudover arbejder vi i arkivet for at hjælpe med til at dokumentere viden om sukumaernes unikke traditionelle kultur, som under moderne og vestlig påvirkning forsvinder med de ældre generationer, og som derfor er vigtig at bevare.

 

Sesilia 1977

 

It all started in 1973 when 32 Tanzanian peasants from the Sukuma tribe in northeastern Tanzania, visited the Moesgaard Museum. They were invited by Associate Professor Skott and U-landsfonden af 1962 to demonstrate traditional dances and crafts. The visit made such an impression on some musicians and theater people from Jutland that they in 1977 went to Sukumaland. Several of the people, who are still active in Utamaduni Cultural Association, participated in this trip. The Danes were fascinated by the Sukuma way of drumming and dancing, and some of them went there again to learn more. From repeated visits to each other grew mutual understanding, friendship and respect. This is the Utamaduni Cultural Society’s human background. But there was also a more practical extrovert engagement. The Danes began namely under the name Utamadunigruppen (later Utamaduni Dance Troupe) to tour throughout Denmark with songs, dances, drumming, storytelling, crafts, cabin building, etc., and was a colorful feature at many contexts in schools, colleges and the like. The interest spread, dance groups arose, and all these people wanted to gather. They did so on a long weekend in 1983 – on the very first dance camp – with approximately 70 participants. It took place at Keramikgården in Ramten Forest, where the Utamaduni Camp has been ever since. The camp grew, and practical help was needed. A large crowd of local collectivists came with the help of the practical things at the camp. Thus it came about that the current Utamaduni Cultural Association occurred. The camp has grown from 70 to over 700 people, and each year we have had guest teachers from Sukumaland. In addition to the camps, the association in recent years engaged in assistance such as renovation and installation of corn mills in both Sukumaland and for the Masaai people in Ngorongoro area.

Since the first meeting with the Sukuma dance group WanaCecilia in 1973  a strong friendship with the group’s home Bujora Cultural Centre has emerged. The museum holds a museum, artisan school, clinic and much else, and many Danes have been guests there. The local dance groups has been a great inspiration, and cooperation with them has led new sukumadance- and music to Denmark.

The culturally interested Danes’ long-standing friendship with Sukuma people has brought many stories and experiences, and Utamaduni Archive has an aim to uncover these. In addition, the archive works for helping to document knowledge of the unique traditional culture of the Sukumas, which in modern and Western influences disappear with the older generations, and therefore are important to preserve.